logo

Правни рамки

• Авторско право: Цялото съдържание на настоящия уебсайт, неговата стуктура, оформление и дизайн са предмет на авторско право, като изключителното право за ползването им принадлежи на „Сосиете Женерал Експресбанк” АД. Вие можете да ги използвате свободно единствено в разрешените от закона случаи, без това да накърнява законните интереси на „Societe Generale Експресбанк” АД и без да затруднява нормалното използване на настоящия уебсайт.

• Връзки с други сайтове: Възможно е настощият сайт да съдържа връзки към други сайтове. Фактът, че достъпът до тях е осъществен през настоящия уебсайт не поражда за „Societe Generale Експресбанк” АД каквато и да е отговорност за информацията, намираща се на тези сайтове, включително за нейната пълнота и достоверност, както и за каквито и да е преки или непреки вреди настъпили за потребителите във връзка с посещението на такива сайтове.

• Отговорност: Въпреки че „Societe Generale Експресбанк”АД полага разумни усилия да предостави на този сайт информация, събрана от достоверни източници, възможно е информацията, налична на сайта, да има непълноти и неточности. „Societe Generale Експресбанк” АД не носи каквато и да е отговорност относно преките и непреките последици от използването на информацията, налична на сайта. Потребителите на сайта са отговорни за анализа и оценката на предоставената им информация и за последиците от действията или бездействията, извършени въз основа на тази информация.

• Предложение: никаква част от този сайт не може и не следва да се тълкува като отправяне на оферта до потребителите за встъпване във взаимоотношения със „Societe Generale Експресбанк” АД във връзка с предоставянето на финансови или други услуги. Никаква част от този сайт не може и не следва да бъде тълкувана като предоставяне на съвет за придобиване или разпореждане с даден актив, за извършване на дадена инвестиция или каквато и да е друга сделка.

• Адресати: Настоящият сайт не е предназначен за което и да е лице, за което, поради наличието или липсата на определени предпоставки, достъпът до сайта е забранен. Лицата, за които е налице подобно ограничение следва да не посещават този уебсайт.

• Промяна: „Societe Generale Експерсбанк” АД има право по всяко време да променя информацията, намираща се на настоящия уебсайт, както и неговата структура, без каквото и да е предварително уведомление. „Societe Generale Експресбанк” АД не гарантира постоянен и непрекъсваем достъп до настоящия сайт.

• „Societe Generale Експресбанк” АД е българско акционерно дружество, притежаващо издаден от Българската Народна Банка лиценз за извършване на дейност като кредитна институция с внесен капитал в размер на 33 673 729 български лева. Адресът на регистрация на дружеството е бул. „Владислав Варненчик” №92, Варна, България.